Elsikkerhet

Elsikkerhet er like viktig for å beskytte liv og verdier i eneboliger som i borettslag, næringsbygg, sykehjem etc.

El-kontroll for næring og landbruk

Alle virksomheter som omfattes av lov om tilsyn med elektrisk anlegg eller utstyr har krav om systematisk helse- og sikkerhetsarbeid i bedriften. Dette gjennomføres som oftest i regi av krav i Internkontrollforskriften.

El-kontroll bør jevnlig utføres av sertifiserte kontrollører. Kontrollene blir dermed utført slik at de krav og behov de ulike virksomhetene har, blir dekket på en tilfredsstillende måte.

Eventuelle funn fra en slik kontroll og lukking av disse, gir ofte reduksjon i forsikringskostnaden, forutsatt at kontrollen gjennomføres av sertifiserte kontrollører og nødvendig dokumentasjon etableres. Dette er med andre ord en god økonomisk investering, men også en investering i HMS.

Brann og nødlys

Dette er systemer som er designet for rask oppdagelse av brann samt sikre nødvendig belysning under evakuering i nødstilfeller. Med avansert teknologi og pålitelige varslingssystemer blir både liv og eiendom beskyttet. Investering, service og vedlikehold av disse sikkerhetsløsningene er avgjørende for å sikre trygghet for både huseier og for de som befinner seg der.

Vi leverer blant annet utstyr fra anerkjente leverandører som Honeywell og Hedengren.

  • Prosjektering i henhold til definert brannkonsept
  • Årlige kontroller av brannanlegg i henhold til krav for Næringsbygg
  • Årlige kontroller av nødlys henhold til krav for Næringsbygg
  • Service og Vedlikehold

Installasjon og kontroll av innbruddsalarmanlegg.

Installasjon og kontroll av CCTV og IP-kamera overvåkningsanlegg.

Installasjon og kontroll av komfyrvakter.

En komfyrvakt overvåker kokeplatene og utløser en alarm hvis den oppdager fare for brann. Hvis alarmen går uten at den blir slått av vil strømmen til komfyren automatisk bli kuttet.

Som styremedlem i borettslag eller eier av et næringsbygg har du et personlig ansvar for at sikkerheten er ivaretatt. I praksis kreves det et internkontrollsystem som sikrer at relevante sikkerhetsforskrifter følges opp. 

De kanskje viktigste sikkerhetsforskriftene å følge opp, er rettet mot brann og el-sikkerhet. Våre godkjente kontrollører vil i samarbeid med kunden foreta en risikovurdering av de konkrete anlegget og foreslå rutiner tilpasset risiko og det til en hver tid gjeldene lover og forskrifter.

Alle virksomheter er pålagt å ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. Faste intervaller for el-kontroll og termografering vil være en viktig del for å forebygge at feil på elektrisk anlegg og utstyr, kan føre til skade på liv og eiendom.
Systemet vi kan tilby, vil ivareta lovpålagte krav iht. internkontroll. Det brukes et web basert system, som fungerer meget bra for våre kunder, som er alt fra små bedrifter til kommune.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. 

Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være meget viktig for din egen sikkerhet.

Ved en kontroll vil en av våre elektrikere gå gjennom det elektriske anlegget i boligen din, og utarbeide en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler som blir avdekket vil bli gradert etter hvilken risiko de utgjør.

Elektrikeren vil også gi deg råd og anbefalinger hva du bør gjøre for å få et tryggere og mer energi-sparende elektrisk anlegg. 

Har du kanskje skaffet deg el-bil, er det viktig at du har tilpasset det elektriske anlegget til dette, slik at du lader på en trygg og god måte.

Ved brann eller skade som kan oppstå på grunn av feil i det elektriske anlegget, kan du risikere å få reduksjon i erstatningen fra ditt forsikringsselskap.

Dette er en mer omfattende og grundigere kontroll enn en el-sjekk. Kontrollen utføres etter Nek 405-2 Bolig, og vil også gi deg mulighet for rabatt på forsikringen. Denne kontrollen krever at elektriker har en spesiell sertifisering.

Våre kontrollører er sertifisert iht. 405-2, til å utføre slike kontroller.

Ved å termografere det elektriske anlegget kan en oppdage komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.


Termograferingen utføres med avansert termografikamera, av våre sertifiserte kontrollører, og vi anbefaler at dette utføres når det er normal belastning på anlegget.

 
Dette kan også være svært lønnsomt for mange bedrifter ettersom det forebygger driftsstans.


Våre kontrollører er sertifisert iht. 405-1, til å utføre slike kontroller.
Vi utfører termografering både på bolig, industri og maritime installasjoner (skip)

Installasjon og kontroll av overspenningsvern og lynavledere.

Ønsker du å vite mer?