SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.  Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gjeldene om ikke annet er spesifisert i eventuelt tilbudsbrev fra oss. For forhold som ikke er regulert på annen måte gjelder NLM 19.

2.  Tilbudet gjelder for prisforespørsel fra kunden. Det tas forbehold om at opplysningene fra kunden gir fullstendig grunnlag for beregning av dette tilbudet.

3.  Tilbudet utgjør en uforpliktende prisantydning dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Tilbudets gyldighet er 30 dager fra tilbudsdag om ikke annet er spesifisert.

4.  Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Bra Elektro AS står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.

5.  Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending av e-post til gjeldende saksbehandler.

6.  Alle priselementer i dette tilbudet kan indeksreguleres. Indeksregulering skjer i så fall i henhold til NS 3405 pkt. 4.1, etter bestemmelsen om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v., – totalindeksmetoden – med en kalendermåned som avregningsperiode. SSBs indekser “Elektrikerarbeid» og «Elektrikerarbeid, materialer” for enebolig av tre skal benyttes.

7.  Alle priser i tilbudet er oppgitt uten tillegg av merverdiavgift, dersom ikke annet fremgår eksplisitt av tilbudet.

8.  Bra Elektro AS beholder eiendomsretten til materiale og utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven § 3-17.

9.  Før oppstart skal kunden gi Bra Elektro AS alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi Bra Elektro AS adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor vår normalarbeidstid. Fra kl 07.30 til 15.30.

10.  Bra Elektro AS skal i den grad det er nødvendig foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie/støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Vask og rengjøring utover dette er kundens ansvar.

11.  Materiell leveres med standard kvalitet dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

12.  Bra Elektro AS kan foreta en kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes. Dersom kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet, har Bra Elektro AS rett til å heve avtalen med kunden, uten kostnad for Bra
Elektro AS.

13.  Ved fakturering vil det gjelde en betalingsfrist på 10 dager. Bra Elektro AS kan fakturere inntil hver 14. dag for medgått tid og materiell. Bra Elektro AS kan velge å benytte seg av faktoring.

14.  Ved kjøring til oppdragsstedet vil kjøretiden belastes med timesats gjeldende for arbeidet for øvrig. Det vil maksimalt kunne belastes kjørelengde tilsvarende avstanden fra Bra Elektro AS sin nærmeste avdelingsadresse til oppdragsstedet.

15.  Oppstartstidspunktet avtales mellom partene etter at kundens aksept av tilbudet foreligger.

16.  Viser det seg behov for tilleggsarbeid, det vil si arbeid utover det som er angitt i dette tilbudet, skal kunden meddele bestillinger av dette skriftlig til Bra Elektro AS. Sistnevnte skal deretter oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kunden som deretter skal sende skriftlig bestilling av arbeidet, dersom tilbudet på tilleggsarbeidet aksepteres. Dersom kunden ikke overholder skriftlighetskravet, skal Bra Elektro AS likevel ha vederlag for arbeidet etter betingelsene i tilbudet. Bra Elektro AS har krav på vederlag for tilleggsarbeid basert på medgått tid og materiell, samt timepriser som fremgår av tilbudet, med tillegg av evt. prisstigning. For materiell som ikke er angitt i tilbudet kan Bra Elektro AS legge til et påslag som er sedvanlig for elektrobransjen.

17.  Bra Elektro AS arbeidstid til prosjektering, fra og tilkobling eller lignende arbeider fra netteier, kommunikasjon med eksterne leverandører, meldinger til plan og bygg m.v., dekkes i sin helhet av kunden. Kunden skal, dersom det er mulig, betale eksterne leverandører selv. Bra Elektro AS utlegg i forbindelse med ovennevnte dekkes av kunden med et tillegg av administrasjonspåslag på 15 %.

18.  Kunden erkjenner at Bra Elektro AS materialpriser ikke er sammenlignbare med priser som kunden kan oppnå ved egenkjøp av materiell. Bakgrunnen for dette er Bra Elektro AS reklamasjonsansvar som kan medføre betydelig bruk av tid ved feil på materiell. I slike tilfeller må Bra Elektro AS dekke reise- og arbeidstid i forbindelse med henting av nytt materiell, de- og remontering, samt reklamasjon overfor leverandøren. Dersom materiell kjøpes av kunde fra butikk vil ikke butikken ha samme ansvaret og kan derfor, i noen tilfeller, tilby bedre priser.

19.  Kjøper kunde varene selv, utenom Bra Elektro AS, vil timesats for montering av disse varene (elektro) montør endres til tekniker/ingeniør.

20.  Bra Elektro AS er medlem av opplæringskontoret for elektrofag og er en godkjent lærebedrift. Det vil derfor forekomme at vi har lærlinger i våre oppdrag. Timepris vil stå i forhold til lærlingens læreplan og det vil kun bli fakturert for  produsert tid. Lærlingene jobber kun under tilsyn av en faglært montør.

21.  Arbeidet forutsettes utført innenfor normal arbeidstid. Dersom det blir behov for forsering av arbeid utenom normal arbeidstid vil dette medføre en ekstra kostnad som ikke er spesifisert i tilbudet.

22.  Tilbudet er Bra Elektro AS sin eiendom og skal ikke videreformidles uten Bra Elektro AS sin godkjenning. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innholdet er forbudt og skal holdes konfidensielt.

23.  For øvrig forutsettes følgende dersom ikke annet er avtalt:
✓ Eksisterende jording i bygget kan benyttes.
✓ At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap.
✓ At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke økning i effektbehov.
✓ At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
✓ At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)
✓ Det gjøres oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 50-80% før de løste ut. En kan derfor ved bytte fra skrusikringer til automatsikringer oppleve at automatsikringene løser «raskere» ut.
✓ Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud.
✓ Eventuelle bygningsmessige arbeider og branntetting er ikke medtatt.
✓ Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern løser ut, er ikke medtatt i vårt tilbud.

24.  Bra Elektro AS tar forbehold om at partene blir enige om hvilken avtalestandard som skal benyttes for oppdraget.

25.  Komponenter som er defekt innenfor reklamasjon- eller garantitiden, levert av Bra Elektro AS, vil bli utbedret snarest råd og innen en uke forutsatt at dette gjelder varer som lagerføres hos oss våre grossister eller leverandører. Arbeidet vil bli utført i normalarbeidstid.

26. Kunden skal på egen bekostning forsikre egne eiendeler mot tyveri, brann og alle andre generelle risikoer.

27.  Ved å kalle ut våre servicemontører utenom normalarbeidstid, medføre dette et vaktutrykningstillegg iht. gjeldene satser.

Mer informasjon om dette får dere ved å ringe vakttelefon 70 20 81 99 (24/7)