ÅPENHETSLOVEN

Bra Elektro har stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt opptre i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre, og er etablert dypt kulturelt i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurdering

Bra Elektro gjennomfører regelmessig aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Konkret forplikter åpenhetsloven utføring av aktsomhetsvurderinger som omfatter følgende:

  1.  Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
  2.  Kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.
  3.  Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger.
  4.  Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.
  5. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert.
  6.  Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er nødvendig.

 

Bra Elektro tilpasser løpende interne rutiner og arbeider i den forbindelse aktivt med leverandørkjeden for å redusere risikoen for at produktene som leveres medfører faktiske eller mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold.

I sin aktsomhetsvurdering har Bra Elektro satt ekstra søkelys på de produktkategoriene Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har identifisert som «produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden».

Av disse produktkategoriene er Bra Elektro mest eksponert for risiko knyttet til leverandørkjeden for elektronikk og IKT, bygg- og anleggsmaterialer (metall), arbeidsklær og fottøy og produkter som inneholder konfliktmaterialer.

Flere av leverandørene av disse produktkategoriene har dokumentert gode rutiner for å sikre at deres leverandørkjede opptrer i tråd med OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Ut fra risikovurdering av alle leverandører til Bra Elektro, innhentes dokumentasjon på at leverandørene ivaretar forpliktelsene i «Åpenhetsloven».

For de leverandørene som ikke har dette på plass ennå, ber vi om at «Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden» utarbeid av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring tas inn som tillegg til de vilkårene vi allerede har avtalt med leverandørene.

Bra Elektro sine kunder skal være trygge på at varer og tjenester vi leverer ikke medfører negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom Brattvaag Electro mot formodning skulle avdekke negative forhold så vil dette bli rapportert i tråd med åpenhetsloven.

Informasjonsplikt

Fra fra1. juli 2022 har du og alle, ved skriftlig forespørsel, rett  på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt, og for enkeltvarer eller tjenester.
 
Velkommen til å ta kontakt om dette!
 
Du kommer lettest frem ved sende e-post til office@brael.no